BIURO PARAFIALNE CZYNNE:PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI PO MSZY WIECZORNEJ 19.00-19.30. UWAGA!!! Godziny pracy biura mogą ulec zmianie, na bieżący tydzień godziny pracy sprawdzamy w ogłoszeniach duszpasterskich wywieszonych w kruchcie lub na stronie Parafii w Internecie.

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W KOWALEWIE POMORSKIM  

I. NORMY OGÓLNE

1. Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: Miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość.
2. Cmentarz parafialny w Kowalewie Pomorskim jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim.
3. §1. Zarząd cmentarza sprawuje proboszcz.
§2. Czynności administrowania cmentarzem proboszcz powierza wyznaczonej do tego celu przez niego osobie lub przedsiębiorstwu, z zachowaniem jednak uprawnień proboszcza jako zarządcy cmentarza.
4. §1. Cmentarz czynny jest od godz. 6.30 do zapadnięcia zmroku.
§2. Dla prowadzenia ceremonii pogrzebowych zasadniczo przewiduje się czas w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.00. Zarządca cmentarza, w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas pogrzebu, niż to określono.
§3. Dla czynności kopania grobów, wykonania różnego rodzaju robót budowlanych, remontowych przy grobach, grobach murowanych, nagrobkach przewiduje się czas tylko w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Administrator cmentarza,
w szczególnych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, może ustalić inny indywidualny czas wykonania robót, niż to określono.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

5. §1. Osoby, które przebywają na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość
na terenie całego cmentarza.
§2. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.

6. Opiekunowie, dysponenci miejsc grzebalnych oraz miejsc objętych rezerwacją
na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka.
7. Do podstawowych obowiązków zarządcy cmentarza należy:
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza;
- prowadzenie dokumentacji cmentarnej;
- przyjmowanie zainteresowanych stron;
- egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz stosownych przepisów prawa;
- pobieranie opłat i wydawanie stosownych zezwoleń.
8.  Do podstawowych obowiązków administratora cmentarza należy:
- troska o świętość miejsca – cmentarz wyznaniowy należy do miejsc świętych;
- nadzór nad cmentarzem, w tym troska o przestrzeganie regulaminu cmentarza przez przebywających na nim;
- otwieranie i zamykanie cmentarza;
- wskazanie miejsca na grób;
- określenie typu grobu według gabarytów, zgodnie z zapotrzebowaniem osoby zamawiającej;
- nadzór nad czynnościami wykopania grobu, jego zasypania, uporządkowania otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem lub ekshumacją oraz wskazanie miejsca odkładu gruntu, z czuwaniem nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi), jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca;
- przeprowadzenie procedury protokolarnego odbioru wykonanego grobu
i zamknięcia grobu;
- nadzór nad pozostałymi pracami wykonywanymi przez innych przedsiębiorców na cmentarzu;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pokładnego, rezerwacji, odnowienia rezerwacji, likwidacji grobów;
- nieobligatoryjna (bez odpowiedzialności cywilnej) ochrona substancji materialnej cmentarza (m.in. strzeżenie przed wjazdem nieodpowiednimi pojazdami i sprzętem);
- kontrola wwożonych i wywożonych towarów, w tym kontrola pojazdów ewentualnie wjeżdżających na cmentarz i wyjeżdżających z niego, celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych rzeczy.
9. §1. Uzgodnienie z zarządcą cmentarza wymagane jest w przypadku następujących czynności:
- pogrzeb;
- ekshumacja;
- wjazd na teren cmentarza pojazdami z wyłączeniem wózków inwalidzkich;
- usługa kopania grobu;
- roboty budowlane, remontowe, kamieniarskie, rozbiórkowe, itp.;
- roboty remontowe, konserwatorskie i ewentualnie rozbiórkowe nagrobków, pomników, grobowców, kaplic grobowych mających wartość pamiątek historycznych i podlegających ochronie.
§2. Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie zarządcy cmentarza, któremu należy przedstawić projekt rysunkowy nagrobka celem stwierdzenia jego zgodności z duchem religii chrześcijańskiej i przepisami o zakładaniu i pielęgnowaniu cmentarzy. Zarządca zwraca uwagę na wymiar i estetykę nagrobka, materiał,
z którego ma być wykonany, charakter religijny ornamentyki i treści napisów itp.

 Zgodę wydaje się wyłącznie na roboty na miejsca, za które uregulowana jest opłata 20-letnia.

Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

 

III. POCHÓWKI, GOSPODARKA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI, PRAWO DO GROBU

10. Na terenie cmentarza przewiduje się:
- groby ziemne;
- groby murowane;
- grobowce.
11. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu, przez podmiot uprawniony do pochowania tych zwłok, wymaganych przepisami prawa dokumentów.
12. Uprawniony wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, winien zawiadomić o tym zarządcę cmentarza przedkładając w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis
do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz do złożenia u zarządcy cmentarza pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
14. §1. Osoby i podmioty kopiące grób zobowiązane są do:
- przestrzegania przepisów bhp przy prowadzonych robotach;
- zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych;
- kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez administratora cmentarza;
- wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo i administratora cmentarza;
- wyłożenia miejsca odkładu gruntu z kopanego grobu folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem;
- uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu robót;
- zgłoszenia u administratora cmentarza odrębnie faktu zakończenia kopania grobu i faktu zamknięcia grobu.
§2. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu protokolarnego odbioru zamkniętego grobu.
§3. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców się odbywa się w przeddzień planowanego pochówku.
15. Organizacja pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionego do tego podmiotu.
16. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
17. Prawo do dysponowania grobem pozostaje po stronie osób zgodnie z regulacją przepisów aktualnie obowiązującego prawa państwowego.
18. Użycie grobu do ponownego pochówku regulują aktualnie obowiązujące przepisy prawa państwowego.
19. Zabrania się:
- wjazdu pojazdami bez zgody administratora cmentarza z wyłączeniem wózków inwalidzkich;
- zanieczyszczania cmentarza, odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach;
- wyrzucania do śmietnika starych elementów pomników, gruzu i ziemi; do usunięcia z cmentarza starych elementów pomników oraz gruzu zobowiązany jest dysponent miejsca grzebalnego lub wykonawca nowego pomnika;
- samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi;
- palenia papierosów i picia alkoholu;
- przebywania osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających;
- hałasowania;
- wprowadzania psów i innych zwierząt;
- handlu, akwizycji, umieszczania reklam, ogłoszeń, rozkładania wizytówek i wszelkich czynności naruszających charakter tego miejsca,

- przemieszczania nagrobków,

-ustawianie ławek, płotów utrudniającą komunikację i ruch pieszy,

- sporządzania zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu.

IV. OPŁATY

20. Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną ze składowych przychodu parafialnego. Przeznaczane są one m.in. na opłaty związane wywozem śmieci,  energią elektryczną i korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody oraz inwestycje na cmentarzu, a także w dużej mierze umożliwiają ochronę zabytkowej substancji będącej własnością parafii.
21. Zarządca cmentarza pobiera m.in. następujące opłaty:
- za pokładne;
- za rezerwację miejsca i jej odnowienie;

- za postawienie i wymianę nagrobka,

- czynności formalnoprawne i terenowe związane z wytyczeniem miejsca na  grób i nagrobek tradycyjny i urnowy ziemny (amerykański) oraz sprawdzeniem prawidłowości wykonania robót ,

- nadzór nad wycinką drzew.

22. Opłaty za groby wnosi się na okres 20 lat. Po tym okresie należy wnieść opłatę przedłużającą ważność grobu. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty nie może przekroczyć 1-go roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty powyżej 1-go roku, grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej Cmentarza na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Zarządca i administrator cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia nagrobków wynikłe z dewastacji, działania siły wyższej, warunków pogodowych lub klęsk żywiołowych. Zachęca się właścicieli nagrobków, aby ubezpieczali je we własnym zakresie.

24. Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak burza, wichura, gołoledź, śnieżyca jest zabronione.

25. W okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników.

26. Za szkody wynikłe z urazów związanych z ławeczkami i chodnikami zlokalizowanych przy grobie odpowiada dysponent miejsca.
27
. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r.
Nr 118, poz. 687 ze zmianami),
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
sposobu  przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. nr  75 poz. 405),
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań,
jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
(Dz. U. nr 48 poz. 284),
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów ( Dz. U. nr 90 poz. 1013 ze zm.).
 oraz pozostałe przepisy prawa państwowego.
25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 pazdzirnika 2020 roku.

Zarząd cmentarza